Algemene Voorwaarden LegalHighs.nl

LegalHighs.nl is onderdeel van . Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer en is gevestigd aan de Thomas R. Malthusstraat 1, 1066 JR Amsterdam

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan koper tot het leveren van producten door verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de verkoper.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of bedrijf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Koper: Het bedrijf of de consument die een overeenkomst op afstand aangaat met verkoper;
Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop en levering van producten die door koper gekocht zijn van verkoper.
Producten: De producten die door verkoper worden aangeboden zijn chemicaliën voor farmaceutische doeleinden.
Verkoper: De aanbieder van producten aan koper.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de verkoper en op de tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen verkoper en koper.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het kopen van een product houdt in dat koper de algemene voorwaarden van verkoper heeft geaccepteerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, dan blijft de overeenkomst en de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. De betreffende bepaling zal in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de originele bepaling zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 

 1. Het aanbod is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. De verkoper is slechts aan het aanbod gebonden indien de koper een bestelling heeft geplaatst. Niettemin heeft de verkoper het recht een overeenkomst met een potentiële koper om een voor verkoper gegronde reden te weigeren.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor kopers die 18 jaar of ouder zijn.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten met bijbehorende prijzen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 5. Eventuele afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn voor enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomt. De verkoper kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronisch weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de verkoper het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 4. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de verkoper zijn verstrekt, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand, Indien de koper op basis van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de verkoper bekend was.
 6. De koper vrijwaart de verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de koper toerekenbaar zijn.
 7. De verkoper is niet gehouden aan een aanbod indien de koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de koper geen rechten ontlenen.
 8. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de koper zijnde een bedrijf. De koper zijnde een consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de koper.
 9. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de koper. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail te sturen naar (mailadres). Nadat de consument dit kenbaar heeft gemaakt dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen en te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 10. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 11. Producten die wegens een beperkte houdbaarheid (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

 

Artikel 5 – Levering en uitvoering

 

 1. Levertijden en termijnen vermeld in het aanbod van de verkoper zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wanneer de ​leveringstermijnen zoals vermeld in het aanbod van de ​verkoper worden overschreden, betekent dit niet automatisch dat de verkoper verantwoordelijk is voor eventuele ontbinding van de ​overeenkomst of ​schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Echter, wanneer de overschrijding van de leveringstermijn zo significant is dat het voor de koper onredelijk wordt om de overeenkomst in stand te houden, heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. In dergelijke gevallen heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden indien het noodzakelijk is.
 3. Indien de producten worden bezorgd door verkoper of een externe vervoerder is verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 6. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor het verlies van een pakket of eventuele tussenkomst van de douane nadat het pakket onze faciliteit heeft verlaten. In dergelijke gevallen kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. Het is raadzaam om in dergelijke situaties de specifieke voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst tussen de koper en verkoper te raadplegen om de rechten en mogelijke oplossingen bij verliezen of douanevertragingen te begrijpen.

 

Artikel 6 – Onderzoek en klachtplicht

 

 1. Koper heeft de verplichting te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de koper de klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, gemotiveerd te melden aan verkoper via (mailadres).
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Terugbetalingen aan koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 4. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan verkoper te wijten is, zal verkoper na een verzoek daartoe van koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren.

 

Artikel 7 – Prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Betaling

 1. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van verkoper.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is verkoper bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De eigendom van de producten gaat pas over, indien de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10 – Conformiteit

 

 1. Verkoper neemt alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen om de kwaliteit en deugdelijkheid van haar verkoper te waarborgen, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.
 2. De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De verkoper is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Gebruiksvoorschriften

 1. Koper van producten dient de veiligheidsvoorschriften en instructies van verkoper op te volgen en de waarschuwingen in acht te nemen.
 2. Koper dient het product niet te gebruiken voor consumptie en/of huishoudelijk gebruik en producten dienen te allen tijde buiten het bereik van kinderen en dieren en mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn te worden gehouden.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 

 1. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van geleverde producten.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door verkoper leidt tot aansprakelijkheid van verkoper jegens koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door verkoper in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten is uitgesloten. Voor consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk bij gebruik van het product voor andere doeleinden dan onderzoeksdoeleinden.

 

Artikel 14 – Overmacht

 

 1. In geval van een overmachtssituatie mag verkoper de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomen. Zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat verkoper is gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit niet aanvaardbaar is naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.